Wie zijn wij?

De website www.contutti.be is een initiatief van:

Contutti BV
Kleinhoflaan 3
2820 Bonheiden
België

Website: https://contutti.be
Email: info@contutti.be

Telefoon: 0479 23 26 96
BTW BE0772.398.627


Neem contact op indien u verdere vragen of opmerkingen heeft omtrent onze website of
service.

Onze website

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid


Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.


Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico Dit betekent dat wij geen Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.


We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is.
We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.


In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.


Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met contutti.

Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.


Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.


Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Contutti vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij
(impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen
voor enige schade.
Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde contutti en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele)
eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij
gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.
Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen
onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Contutti hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen.
Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Verwerking persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens
ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy Statement te consulteren via onze website.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt
contutti?

Contutti verzamelt enkel gegevens via de website als u contact met ons opneemt via het contactformulier, via mail of telefoon. Ook voor het toesturen van informatie of de download van onze brochure zullen wij uw e-mailadres gebruiken om hierrond de nodige info en communicatie uit te wisselen.
Deze gegevens hebben wij nodig om uw vragen te kunnen beantwoorden en een zo goed mogelijke service aan te bieden.

Bij uiteindelijke opmaak dienen wij ook over uw factuurgegevens te beschikken waaronder uw naam, adres, contactgegevens en eventueel BTW-nummer te beschikken. Deze worden bijgehouden in ons afgeschermd klantenbestand, die enkel ter beschikking is van
contutti en zijn/haar medewerkers.

Volgende gegevens kunnen wij van u bijhouden, afhankelijk welke relatie u heeft met
contutti (geïnteresseerde/klant):
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Bericht-teksten of inhoud die u met ons meedeelt
Factuuradres
BTW Nummer indien persoon btw-plichtig
Opdrachtrelevante informatie

Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Op verschillende ogenblikken kunnen persoonlijke gegevens worden
gevraagd/verkregen:
als u informatie vraagt via het contactformulier op onze website,
als u een offerte opvraagt,
als u informatie vraagt en/of een opdracht geeft via een telefonisch of schriftelijk contact,

Met welke doeleinden worden uw persoonlijke gegevens verzameld?


Uw persoonlijke gegevens worden door ons gebruikt teneinde:
te kunnen voldoen aan onze verplichtingen tegenover uzelf,
onze opdrachten te kunnen uitvoeren en hierover met u te communiceren,
onze diensten te kunnen optimaliseren en zoveel mogelijk te kunnen inspelen op uw wensen en behoeftes, te kunnen voldoen aan de General Data Protection Regulation.

Wat met het bewaren van uw persoonlijke
gegevens?

Wij doen al het mogelijke om uw gegevens veilig te bewaren in de periode dat we die
gebruiken. Van zodra dit kan worden uw gegevens dan ook verwijderd.
We gaan ervan uit dat indien een informatievraag niet binnen 2 jaar geleid heeft tot een effectieve reservatie, deze gegevens niet meer relevant zijn en dus kunnen gewist worden.
Klantengegevens worden niet langer dan 5 jaar bijgehouden, tenzij er offertes of facturen uitgeschreven zijn, deze blijven bewaard in onze archieven voor onze boekhouding.
De Belgische wet verplicht ons namelijk alle boekhoudkundige en fiscale documenten (inclusief dus de daarop vermelde persoonlijke gegevens) gedurende 7 jaar te bewaren.

U heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens.

U kan ons ten allen tijde vragen welke persoonlijke gegevens wij van u in bezit hebben en u kan die – voor zover de Belgische wetgeving dit ons toelaat – aanpassen of laten verwijderen.
Het is mogelijk dat aan deze tekst in de loop der tijd wijzigingen en/of aanpassingen worden gedaan. Gelieve dan ook regelmatig poolshoogte te nemen. Gelieve hiertoe contact op te nemen met het contactadres vermeld bovenaan deze privacy verklaring.

Externe applicaties

Om de goede werking van onze site te garanderen maken wij gebruik van toepassingen
aangeleverd door derden.
Dit omvat volgende toepassingen:

  • reCAPTCHA v3: Eigendom van Google. Het gebruik van reCAPTCHA v3 onderworpen is bijgevolg aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.
  • reCAPTCHA wordt op onze site enkel gebruikt om spam en misbruik op onze website te bestrijden. Dit komt voor op elke formulier op deze website (inschrijfformulier, contactformulier, …).

Ons officieel webadres is: https://contutti.be/.